LAATST BIJGEWERKT: 12 JUNI 2018

Deckers Outdoor Corporation, met haar wereldwijde dochterondernemingen Deckers Consumer Direct Corp, Deckers Asia Pacific Limited, Deckers Asia Pacific Retail Limited, Deckers UK Ltd, Deckers Europe Ltd, Deckers Japan GK, Deckers France SAS, Deckers Benelux BV, Deckers; Deckers (Beijing) Trading Co., Ltd, Deckers Footwear (Shanghai) Co.’ Ltd. (verder naar verwezen als “wij”, “ons”, “onze”, of “Deckers”) vertegenwoordigt de merken UGG®, Teva®, Sanuk®, Koolaburra® (exclusief Volksrepubliek China), en Hoka ONE ONE®. We werken in een heel dynamische markt, dus bezoek deze website regelmatig om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen en updates.

Het gebruik van deze website valt onder deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden van tijd tot tijd gewijzigd, dus kom regelmatig terug om op de hoogte te blijven. Als je deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, moet je deze website onmiddellijk afsluiten. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geldig zijn voor onze website, maar niet automatisch op aankopen via deze website.

We behouden ons het recht voor om delen van deze website in te trekken of te wijzigen zonder nadere kennisgeving. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval dat deze website, om wat voor reden dan ook, op enig moment of voor bepaalde tijd buiten gebruik is. Het kan gebeuren dat we bepaalde delen van de website of de hele website blokkeren. We behouden ons het recht voor om de toegang tot deze website zonder nadere kennisgeving te blokkeren, te beperken of te beëindigen.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET ARBITRAGE VAN ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. U DOET AFSTAND VAN BELANGRIJKE RECHTEN, WAARONDER HET RECHT OP EEN RECHTSZAAK VOOR EEN JURY. ALS JE DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, MOET JE DEZE WEBSITE ONMIDDELLIJK AFSLUITEN.

INTELLECTUEEL EIGENDOM, AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN

Alle tekst, afbeeldingen, logo's, knoppen, beelden, geluidsfragmenten, video's, software, downloads en andere informatie op deze website zijn eigendom van Deckers en vallen onder divers Amerikaans en internationaal auteursrecht. De auteursrechten, handelsmerken en vormgeving van Deckers mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt. Hieronder wordt verstaan onze naam, logo's, ander beeldmateriaal, paginakoppen, knoppen, scripts en de namen van Deckers' producten, diensten en programma's. Het gebruik van materiaal dat afkomstig is van deze website is beperkt tot het elektronisch kopiëren of afdrukken van webpagina's voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik (zoals het afdrukken van de bevestiging van een bestelling of andere doeleinden die in verband staan met het bestellen of kopen van onze producten). Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Deckers is het gebruik van (inclusief verwijzen naar of weergeven van) de informatie op deze website streng verboden.

PLAATSING VAN REACTIES/BLOGS OP ONZE WEBSITE

Deckers kan blogs beschikbaar stellen zodat je op de hoogte kunt blijven van onze producten, of op ons of andere gebruikers kunt reageren. Reacties worden niet van tevoren gescreend en wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. We houden ons echter wel het recht voor om, indien nodig, informatie te verwijderen die volgens ons ongepast of onwettelijk is. Een reactie plaatsen is eenvoudig. Je hoeft je niet aan te melden op de website; het is voldoende om je naam en een geldig e-mailadres op te geven. Uiteraard willen we dat je gebruikmaakt van ons blog, maar er zijn regels. We willen graag dat onze gebruikers de inhoud van het blog bepalen, maar wel vragen we iedereen om een aantal richtlijnen te volgen bij het plaatsen van reacties.

DIT IS NIET TOEGESTAAN:

 1. Taal gebruiken die beledigend, lasterlijk, ongepast, kwetsend, intimiderend, bedreigend, hatelijk, grof, vulgair, obsceen, pornografisch, godslasterend, seksueel getint of seksueel, cultureel, of etnisch discriminerend is;
 2. Persoonlijke informatie prijsgeven, zoals een e-mailadres, woonadres, een chatnaam of telefoonnummer;
 3. Reclame of commerciële informatie plaatsen waarin producten of diensten worden aangeprezen;
 4. Junkmail, kettingbrieven en spam sturen;
 5. Doen alsof je iemand anders bent;
 6. Foutieve, misleidende, onjuiste of frauduleuze informatie plaatsen;
 7. Informatie plaatsen die in strijd is met lokale, landelijke of internationale wetgeving;
 8. Virussen; en
 9. Informatie plaatsen om wachtwoorden, accountgegevens of andere persoonlijke gegevens van onze gebruikers te bemachtigen.

DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ACCEPTEER JE DAT JE:

 1. de website niet mag gebruiken om criminele activiteiten te bevorderen of uit te voeren. Ook mag je geen diensten, producten of andere zaken aanbieden;
 2. geen ongepaste, bedreigende of beledigende taal mag gebruiken, waaronder lasterlijke, racistische, seksistische, homofobe of seksueel getinte taal;
 3. geen illegaal, ongepast, kwetsend of commercieel materiaal mag verspreiden of bestanden mag uitwisselen die virussen, trojans of andere schadelijke programmacode bevatten;
 4. de website niet voor andere dan persoonlijke doeleinden mag gebruiken.

FOUTEN EN ONNAUWKEURIGHEDEN

Deckers zet zich in om zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Hoewel we je proberen te voorzien van volledige, actuele en nauwkeurige informatie, kan onze website informatie bevatten die vanwege menselijke en/of technologische oorzaken (zoals typefouten, onjuistheden, omissies, enz.) fouten bevat. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie met betrekking tot de prijs, beschrijving of beschikbaarheid van onze producten, evenals informatie die onvolledig of verouderd is. Deckers garandeert niet dat productbeschrijvingen of overige inhoud nauwkeurig, compleet, betrouwbaar, actueel of foutvrij is. Als een product dat wordt aangeboden door Deckers zelf, niet overeenkomt met de beschrijving, kunt deze alleen retourneren in ongebruikte staat. Deckers behoudt zich het recht voor om dergelijke informatie te corrigeren, ook nadat een bestelling is geplaatst. Informatie kan op ieder moment en zonder nadere berichtgeving worden aangepast of bijgewerkt. We bieden daarom onze verontschuldigingen aan voor eventuele ongemakken die vanwege dergelijke fouten kunnen ontstaan.

ONBEKENDE KOSTEN VOOR CREDITCARD

Houd rekening met het volgende voor onbekende kosten:

 1. Een bank heeft een autorisatiereservering ingesteld voor recent geannuleerde of gewijzigde orders. Wanneer u een order plaatst, neemt Decker contact op met de uitgevende bank om de geldigheid van de betalingsmethode te controleren. Uw bank reserveert het geld totdat de transactie verwerkt wordt, of de autorisatie vervalt, maar dat zijn niet een daadwerkelijke kosten. Als je jouw order annuleert, wordt de autorisatie verwijderd uit uw rekening, volgens de beleidsregels van jouw bank. Om een autorisatie te verwijderen, neem je contact op met jouw bank om te informeren hoelang zij autorisaties aanhouden voor online orders.
 2. Er is een order geplaatst door een familielid, vriend of collega met toegang tot jouw kaartnummer.
 3. Er zijn extra kaarten gekoppeld aan de credit- of debetrekening.
 4. Verzending van een nabesteld of vooraf besteld item.
 5. Verzending van een cadeau-order
 6. Een order is onderverdeeld in meerdere verzendingen of verzonden naar meerdere verzendadressen.
 7. Een order is verzonden vóór een mislukte betaling. In dit geval zullen we twee keer proberen contact op te nemen met de klant. Indien dit na twee werkdagen niet gelukt is, zullen we proberen de openstaande rekening te verhalen op de kaart in ons bestand.

FOUTEN IN DE VERZENDING

Als jouw order staat vermeld als afgeleverd, maar je hebt het niet ontvangen, moet je hierover een claim indienen bij ons bedrijf. We zullen het item niet terugbetalen of vervangen zonder een openstaande claim bij ons bedrijf. Het kan zijn dat deze orders al zijn onderzocht door de koerier. Er wordt niets terugbetaald of vervangen voordat het onderzoek geheel is afgerond. Gemiddeld duurt een onderzoek acht werkdagen.

TOEGANG TOT DE WEBSITE EN DE INFORMATIE DIE EROP STAAT

Toegang tot deze website en de daarop aanwezige informatie kan tijdelijk en zonder nadere berichtgeving worden opgeschort bij een systeemfout, noodzakelijk onderhoud, reparaties of oorzaken die buiten onze macht liggen. We streven ernaar om de aangeboden producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Het is echter mogelijk dat de kleuren die we gebruikt hebben en de weergave en kleurinstellingen van je monitor van invloed zijn op de kleuren die je daadwerkelijk op je scherm te zien krijgt. Deckers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beperkingen van je monitor en kan daarom ook niet garanderen dat de manier waarop je monitor een bepaalde kleur, een bepaald materiaal of productdetail weergeeft, overeenkomt met het daadwerkelijke product.

GEEN VERTROUWELIJKE INFORMATIE

We willen geen vertrouwelijke of wettelijk beschermde informatie via deze website ontvangen, behalve de informatie die nodig is om je bestelling te plaatsen (zie ons Privacybeleid). Als je informatie naar ons stuurt, accepteer je dat wij deze op willekeurige wijze en zonder compensatie mogen gebruiken. Tenzij we wettelijk hiertoe verplicht worden, of tenzij je ons hiervoor toestemming hebt gegeven, zullen we je naam alleen gebruiken om onze diensten aan te bieden.

KINDEREN

Deckers verkoopt geen producten aan kinderen; wij verkopen producten voor kinderen die door volwassenen gekocht kunnen worden. Als je jonger bent dan 18 jaar, raadpleeg dan je ouders of voogd voordat je onze website gebruikt. Zij moeten namelijk je bestelling plaatsen.

PRIVACYBELEID

In ons Privacybeleid staat belangrijke informatie over het gebruik van je persoonlijke gegevens en overige informatie met betrekking tot je privacy.

COOKIEBELEID

Lees ons Cookiebeleid waarin belangrijke informatie staat over ons gebruik van cookies op onze respectievelijke websites

RETOURENBELEID EN -PROCEDURES VOOR ECOMMERCE

Lees ons Retourenbeleid en -procedures waarin belangrijke informatie staat over het retourneren van producten die je via deze website hebt gekocht.

SCHADELOOSSTELLING

Je stemt ermee in Deckers, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiehouders en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schulden, lasten, schadevergoedingen en kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, het honorarium van advocaten, die voortkomen uit of in verband staan met, op welke manier dan ook, jouw nalatig, onrechtmatig, ongeoorloofd, ongeoorloofd of kwaadwillig gebruik van inhoud van de inhoud, gebruik van de website, optreden wat betreft de website of andere gebruikers van de website, of een schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, wetten of de rechten van een derde partij.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan, geeft Deckers geen enkele garantie, impliciet of expliciet, met betrekking tot deze website of de informatie die erop staat of beschikbaar wordt gemaakt – deze worden aangeboden in de staat waarin zij verkeren, inclusief eventuele fouten die ze bevatten. In de mate dat wettelijk is toegestaan, zijn Deckers en haar, directeuren, functionarissen, werknemers, interimpersoneel, opvolgers of de vertegenwoordigers hiervan niet verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website of een andere site waarnaar verwezen wordt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt voor directe, indirecte en gevolgschade, uitzonderlijke of strafrechtelijke schade, en voor schade als gevolg van inkomstenderving, bedrijfsonderbrekingen of het verlies van gegevens of informatie, ongeacht of we van tevoren op de hoogte waren van het risico op dergelijke schade.

GEEN VERKLARING VAN AFSTAND/SCHEIDBAARHEID

Als Deckers geen maatregelen neemt als je in strijd met deze Algemene voorwaarden handelt, kan dat niet worden geïnterpreteerd als afstand doen van het recht om maatregelen te mogen nemen. Deckers heeft in elke situatie waarin je in strijd met deze Algemene voorwaarden handelt, steeds het recht om maatregelen te nemen. Als een deel van deze Algemene voorwaarden volgens een rechtbank of handhavingsinstantie wordt afgekeurd of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

GELDENDE WETGEVING

Als je ervoor kiest om onze website te bezoeken, accepteer je dat de volgende wetgeving van toepassing is op de gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen tussen jou en Deckers:

 • Voor klanten verblijvend in de Verenigde Staten: De wet van Californië is van toepassing
 • Voor klanten verblijvend in Canada: De Canadese wet is van toepassing
 • Voor klanten verblijvend in het Verenigd Koninkrijk: De Engelse wet is van toepassing.
 • Voor klanten verblijvend in Japan: de wetten van Japan zijn van toepassing
 • Voor klanten verblijvend in China: de wetten van Volksrepubliek China zijn van toepassing.
 • Voor klanten verblijvend in Hong Kong: de wetten van Hong Kong zijn van toepassing
 • Voor klanten verblijvend in Italië: Italiaanse wet is van toepassing
 • Voor klanten verblijvend in Duitsland: Duitse wet is van toepassing.
 • Voor klanten verblijvend in Nederland Nederlandse wet is van toepassing.
 • Voor klanten verblijvend in Frankrijk: Franse wet is van toepassing.
 • Speciale opmerking voor alle overige klanten buiten Europa, die niet specifiek genoemd zijn: De Engelse wet is van toepassing.

GESCHILLEN

WE ZULLEN PROBEREN OM EVENTUELE CONFLICTEN OVER DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN OP TE LOSSEN. JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE GESCHILLEN DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEN MET JE BEZOEK AAN ONZE WEBSITE OF MET DE PRODUCTEN DIE OP ONZE WEBSITE WORDEN GEKOCHT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GESCHILLEN MET BETREKKING TOT PRIVACY, ZULLEN WORDEN ONDERWORPEN AAN VERTROUWELIJKE ARBITRAGE IN DE HIERONDER GESPECIFICEERDE ARBITRAGECENTRA. DOOR IN TE STEMMEN MET ARBITRAGE DOE JE AFSTAND VAN BELANGRIJKE RECHTEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET RECHT OP EEN RECHTSZAAK DOOR EEN JURY EN HET RECHT OM EEN RECHTSVORDERING IN TE STELLEN BIJ EEN RECHTBANK.

VOOR KLANTEN VERBLIJVEND IN DE VERENIGDE STATEN: ARBITRAGE ONDER DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ANDER BELEID VAN DECKERS, ZAL UITGEVOERD WORDEN MET DE GELDENDE REGELS VAN DE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION. DE UITSPRAAK VAN DE BEMIDDELAAR ZAL BINDEND ZIJN EN KAN MOGELIJK GEBRUIKT WORDEN ALS EEN OORDEEL BINNEN EEN BEVOEGDE RECHTBANK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE GELDENDE WETGEVING ZAL GEEN ARBITRAGE MET BETREKKING TOT DE WEBSITE OF DE PRODUCTEN DIE HIER ZIJN GEKOCHT, WORDEN VERBONDEN AAN EEN ARBITRAGE MET EEN ANDERE PARTIJ, HETZIJ DOOR MIDDEL VAN COLLECTIEVE ARBITRAGE OF ANDERSZINS.

VOOR KLANTEN VERBLIJVEND IN EMEA: ARBITRAGE ONDER DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ANDER BELEID VAN DECKERS, ZAL UITGEVOERD WORDEN MET DE GELDENDE INTERNE REGELS VAN HET EUROPESE HOF VAN ARBITRAGE. DE UITSPRAAK VAN DE BEMIDDELAAR ZAL BINDEND ZIJN EN KAN MOGELIJK GEBRUIKT WORDEN ALS EEN OORDEEL BINNEN EEN BEVOEGDE RECHTBANK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE GELDENDE WETGEVING ZAL GEEN ARBITRAGE MET BETREKKING TOT DE WEBSITE OF DE PRODUCTEN DIE HIER ZIJN GEKOCHT, WORDEN VERBONDEN AAN EEN ARBITRAGE MET EEN ANDERE PARTIJ, HETZIJ DOOR MIDDEL VAN COLLECTIEVE ARBITRAGE OF ANDERSZINS.

VOOR KLANTEN VERBLIJVEND IN APACARBITRAGE ONDER DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ANDER BELEID VAN DECKERS, ZAL UITGEVOERD WORDEN MET DE GELDENDE REGELS VAN HET INTERNATIONALE ARBITRACENTRUM VAN HONG KONG (HKIA) OF DE JAPANSE COMMERCIAL ARBITRATION ASSOCIATION. DE UITSPRAAK VAN DE BEMIDDELAAR ZAL BINDEND ZIJN EN KAN MOGELIJK GEBRUIKT WORDEN ALS EEN OORDEEL BINNEN EEN BEVOEGDE RECHTBANK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE GELDENDE WETGEVING ZAL GEEN ARBITRAGE MET BETREKKING TOT DE WEBSITE OF DE PRODUCTEN DIE HIER ZIJN GEKOCHT, WORDEN VERBONDEN AAN EEN ARBITRAGE MET EEN ANDERE PARTIJ, HETZIJ DOOR MIDDEL VAN COLLECTIEVE ARBITRAGE OF ANDERSZINS.